Gaz Łupkowy – Szanse i Zagrożenia

W ostatnim semestrze prowadzony był projekt naukowy „Gaz Łupkowy – Szanse i Zagrożenia”. Celem projektu było pogłębienie wiedzy z zakresu poszukiwania, wydobycia i wykorzystania gazu łupkowego i innych niekonwencjonalnych paliw kopalnych.

Członkowie projektu przez kilka miesięcy zgłębiali zagadnienia poświęcone gazowi łupkowemu. Dokonano przeglądu literatury polsko- i angielskojęzycznej, przeprowadzono analizę konsekwencji, jakie przyniesie dla gospodarki i środowiska wydobycie gazu łupkowego, wykonano obliczenia dotyczące opłacalności wydobycia i perspektyw poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wykonano analizę bieżących trendów w gospodarce. Wewnątrz zespołu projektowego przeprowadzono wielogodzinne dyskusje na temat zagadnień geologicznych, technicznych, makro- i mikroekonomicznych, politycznych, środowiskowych i społecznych dotyczących gazu łupkowego.

Wyniki pracy przedstawiono w referacie, w którym opisano najważniejsze aspekty wydobycia gazu łupkowego. W pisanie referatu szczególnie zaangażowani byli Dominika Jusińska oraz Michał Kotowicz, którzy włożyli wiele pracy, aby skomplikowane zagadnienia techniczne i ekonomiczne przedstawić w zrozumiały sposób, nie tracąc przy tym jakości pracy.

Referat dostępny jest pod poniższym linkiem:

Gaz Łupkowy – Szanse i Zagrożenia

W ramach projektu wykonano również makietę przedstawiającą przekrój przez odwiert wydobywczy gazu łupkowego. W makiecie zaprezentowano złożoność budowy geologicznej terenu wydobywczego, znaczną różnicę głębokości pomiędzy skałą łupkową a warstwami wodonośnymi, podstawowe elementy chroniące wody gruntowe przed zanieczyszczeniem, oraz najważniejsze elementy odwiertu. W pracach nad makietą szczególnie zasłużyli się Michał Gąska i Aleksandra Luks. Makieta wykorzystywana będzie podczas wystaw i dni otwartych, na których obecne będzie koło, prezentując nasze zainteresowanie niekonwencjonalnymi źródłami energii i nowoczesnymi technologiami wydobywczymi.

DSCN3684

Leave a Reply